ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “Beat Electric”

H εταιρεία με την επωνυμία “Free Now Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία”, η οποία εδρεύει επί της οδού Λ. Κηφισίας αρ. 115, ΤΚ 11524, στην Αθήνα, Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 155228301000, ΑΦΜ 801365013 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών  (εφεξής η “Διοργανώτρια”) διοργανώνει προωθητική ενέργεια σε συνεργασία με τις εταιρίες Μυτιληναίος Α.Ε. (Protergia), Mercedes-Benz Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Mercedes- Benz), AIGLON A.E. (Citroen, Peugeot) & Kosmocar A.E. (Skoda) (εφεξής “Συνδιοργανώτριες”) (και από κοινού όλα τα ανωτέρω μέρη “Διοργανωτές”) με τον τίτλο “Beat Electric” (εφεξής η “Ενέργεια”).

1] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι οι εκμεταλλευτές/ οδηγοί Ε.Δ.Χ. Ταξί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ψηφιακή πλατφόρμα Beat την οποία διαχειρίζεται η Διοργανώτρια (εφεξής οι “Beat οδηγοί”). Για τη συμμετοχή στην Eνέργεια απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματος οποιαδήποτε στιγμή να ελέγξει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα είτε θα έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο είτε θα έχει ενεργήσει δόλια κατά τη συμμετοχή του στην Ενέργεια. 

2] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι Συνδιοργανώτριες, σε συνεργασία με τη Διοργανώτρια, προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος στους Beat οδηγούς και εκπτώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αντίστοιχα. Παράλληλα η Διοργανώτρια προσφέρει στους πρώτους 100 Beat οδηγούς (η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κατωτέρω όρο “3] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ”) που θα αγοράσουν το ηλεκτροκίνητο όχημά τους μέσω της Ενέργειας, δωρεάν παροχή και εγκατάσταση ηλεκτρικού φορτιστή για το όχημά τους, μέσω της εταιρείας Protergia. 

3] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τα στάδια της Ενέργειας είναι τα παρακάτω:

(Α) Οι Beat οδηγοί θα λάβουν στο email τους σχετική επικοινωνία για την Ενέργεια, η οποία θα περιλαμβάνει φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Ενέργεια.

(Β) Οι Beat οδηγοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ενέργεια θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό του κινητού τους και το ονοματεπώνυμό τους στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υποβάλουν συμμετοχή μέσω απάντησης στο email της Διοργανώτριας. Κάθε Beat οδηγός μπορεί να υποβάλει συμμετοχή μόνο μία φορά και τυχόν περισσότερες συμμετοχές από τον ίδιο Beat οδηγό θα θεωρούνται ως μία συμμετοχή.

(Γ) Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με κάθε Beat οδηγό που υπέβαλε συμμετοχή κατά τα ανωτέρω για το προγραμματισμό σχετικής συνάντησης – συνέντευξης, μέσω της οποίας θα συνεκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν στη σχέση του Beat οδηγού με τη Διοργανώτρια και τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω της πλατφόρμας της, όπως, ενδεικτικά, ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Beat οδηγού στην ψηφιακή πλατφόρμα Beat, η εν γένει καλή συνεργασία του Beat οδηγού με τη Διοργανώτρια κ.ο.κ. και οι Beat οδηγοί οι οποίοι θα επιλεγούν από τη Διοργανώτρια, κατά την απόλυτη κρίση της και με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, θα λαμβάνουν σειρά προτεραιότητας και θα δύνανται να μεταβούν στα γραφεία των αυτοκινητοβιομηχανιών/ Συνδιοργανωτριών της επιλογής τους, προκειμένου να συζητήσουν τους ειδικότερους όρους για την παροχή των εκπτώσεων και τη διαμόρφωση της τελικής τιμής αγοράς ηλεκτρικού οχήματος.

(Δ) Οι Beat οδηγοί οι οποίοι αποφασίζουν να προχωρήσουν σε αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατά τα ανωτέρω, θα διενεργούν επαναληπτική συνάντηση με τη Διοργανώτρια για την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας, το οποίο θα προβλέπει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της συνεργασίας των Beat οδηγών με τη Διοργανώτρια. Η σειρά προτεραιότητας των Beat οδηγών θα κατοχυρώνεται κατά την υπογραφή του ανωτέρω μνημονίου συνεργασίας, το οποίο θα πρωτοκολλείται και θα αποτελεί απόδειξη της σειράς που έλαβε κάθε οδηγός. Κατά την επαναληπτική συνάντηση και εφόσον οι εν λόγω Beat οδηγοί ανήκουν στους 100 πρώτους σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που έλαβαν κατά τα ανωτέρω, θα δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να εντάσσονται στο σχήμα δωρεάν παροχής και εγκατάστασης ηλεκτρικού φορτιστή για το όχημά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ένταξη στο σχήμα δωρεάν παροχής και εγκατάστασης ηλεκτρικού φορτιστή θα δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε συνδυασμό με την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατά τα ανωτέρω και επ’ ουδενί μεμονωμένα.

(Ε) Οι Beat οδηγοί οι οποίοι τελικώς αποφασίζουν να μην προχωρήσουν σε αγορά ηλεκτρικού οχήματος θα αντικαθίστανται από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία.

4] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η Ενέργεια θα ξεκινήσει με την ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας https://thebeat.co/gr/beat-electric/ όπου οι οδηγοί θα μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε η ομάδα μας να επικοινωνήσει μαζί τους, και θα ισχύει, ως προς μεν τις προσφορές εκ μέρους των Συνδιοργανωτριών, μέχρι την ανάκληση των προσφορών από τις Συνδιοργανώτριες (η ανάκληση μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση), ως προς δε τους 100 φορτιστές οι οποίοι θα αποδοθούν ως δώρο, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

5]  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

Ως έκπτωση ορίζεται οποιαδήποτε καλύτερη τιμή παρασχεθεί από τις Συνδιοργανώτριες. Αποκλειστική ευθύνη για την παροχή και απόδοση των εκπτώσεων διατηρούν οι Συνδιοργανώτριες. Διευκρινίζεται πως, οι τελικές εκπτώσεις καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν διαφορές σε αυτές, βαρύνουν αποκλειστικά τις Συνδιοργανώτριες. Η τελική τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων διαμορφώνεται συμπεριλαμβανομένων, αφενός της εξάντλησης των κρατικών κινήτρων του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, αφετέρου των επιμέρους προνομιακών προσφορών που έχει εξασφαλίσει η Διοργανώτρια. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφοροποίηση των ανωτέρω, ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια. Περαιτέρω, η απόδοση και εγκατάσταση των φορτιστών θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Protergia, με τη μεσολάβηση  της Διοργανώτριας, η οποία θα επικοινωνεί  με τους Beat οδηγούς. 

6] ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίο βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  https://thebeat.co/gr/beat-electric/  Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
(β) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από την Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, συμμετέχοντες/πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. 

7] ΕΥΘΥΝΗ

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, ζημίες, δαπάνες και έξοδα τα οποία  προέρχονται από ή συνδέονται με (i) την πραγματοποίηση  της Ενέργειας ή (ii) τυχόν νομικά και πραγματικά ελαττώματα των παροχών. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τις παροχές. 

8] ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή των Συνδιοργανωτριών εταιριών. 

9] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της  εθνικής νομοθεσίας (ν. 4624/2019 κλπ.) και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) αποκλειστικά και μόνο για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια συλλέγει και επεξεργαζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

Όνομα, Επίθετο, Αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος του Beat οδηγού, το μέσο όρο της βαθμολογίας του Beat οδηγού στην ψηφιακή πλατφόρμα Beat, την εν γένει καλή συνεργασία του Beat οδηγού με τη Διοργανώτρια.

Τυχόν περαιτέρω διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς οποιαδήποτε εκ των Συνδιοργανωτριών θα γίνεται -εάν γίνεται- κατά το στάδιο (Γ) του όρου “3] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ” των παρόντων όρων αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού της Ενέργειας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου της Διοργανώτριας ως προς τα δικαιώματα των υποκειμένων που είναι διαθέσιμη εδώ: https://thebeat.co/gr/privacy-policy.

10] ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε τους όρους της Ενέργειας, να αλλάζουν/ αντικαθιστούν τις προσφερόμενες παροχές, να αναβάλλουν/ παρατείνουν/ συντομεύουν/ ματαιώνουν την Ενέργεια, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή οι Διοργανωτές δε θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους συμμετέχοντες.

ΓΙΝΕ BEAT ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γράψε το κινητό σου εδώ. Θα λάβεις ένα μήνυμα για να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις.