ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “Φτου & Βγαίνω”

H εταιρεία με την επωνυμία FREE NOW ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στo Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 115, Τ.Κ. 11524, Αθήνα, Ελλάδα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 155228301000 και ΑΦΜ 801365013 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής η “FREE NOW ΕΛΛΑΣ” ή η “Διοργανώτρια”) διοργανώνει ενέργεια με τον τίτλο “Φτου & Βγαίνω” (εφεξής η “Ενέργεια”).

1] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν οι χρήστες της Beat εφαρμογής στην Θεσσαλονίκη.

Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται:

  1. O συμμετέχων να είναι χρήστης της υπηρεσίας/εφαρμογής Beat. Εγγραφές στην υπηρεσία Beat γίνονται μέσω των εφαρμογών Beat για κινητά τηλέφωνα στο https://dl.thebeat.co/app.
  2. Πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.
  3. Ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες χρήστες.

 

2] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Beat στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της εν μέσω πανδημίας θα

προσφέρει ένα δωρεάν self-test σάλιου για Covid-19, σε κάθε επιβάτη κατά την διαδρομή του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κάθε Παρασκευή βράδυ από τις 21:00 έως τις 00:00, για ένα μήνα.

3] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η Ενέργεια θα ξεκινήσει στις 14/05/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 05/06/2021 και θα υλοποιείται μόνο κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί, δηλαδή κάθε Παρασκευή και από τις 21:00 το βράδυ έως τις 00:00 το βράδυ. Η Διοργανώτρια διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ενέργειας ή και να τερματίσει την ενέργεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

4] ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ

  • Ως Δώρο ορίζεται ότι για κάθε διαδρομή τις συγκεκριμένες ώρες και μέρες που αναφέρθηκαν κάθε χρήστης θα λαμβάνει δωρεάν ένα self-test σάλιου, αφού έχει καλέσει ένα Beat στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο χρήστης, θα λαμβάνει το self-test από τον οδηγό ταξί εφόσον υπάρχει επαρκές απόθεμα. Αν ο οδηγός δεν έχει απόθεμα κατά τη διαδρομή, τότε η εταιρεία δεν δεσμεύεται ότι θα αποδώσει το δώρο.
  • Στην περίπτωση που η Διοργανώτρια κρίνει ότι δεν πληρούνται οι παραπάνω προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις ή δεν έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατάχρησης της Ενέργειας, δικαιούται να μην αποδώσει ή ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

 

5] ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια, καθώς η συμμετοχή είναι εθελοντική. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
(β) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από την Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, συμμετέχοντες/πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

 

6] ΕΥΘΥΝΗ

Η Διοργανώτρια σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με ελαττώματα που αφορούν στην μετακίνηση/διαδρομή και την παροχή της Ενέργειας. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την Ενέργεια.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια.

 

7] ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας  εταιρείας.

 

8] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Για τις ανάγκες της ενέργειας η εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί τα εξής δεδομένα:

– αριθμό τηλεφώνου με τον οποίο ο χρήστης έχει δημιουργήσει Beat λογαριασμό

– ώρα και ημερομηνία διαδρομής

– σημείο εκκίνησης και προορισμό

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει, όπως μεταξύ άλλων τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής τον “Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων”) και το Ν. 4624/2019.

Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Ενέργειας. Μετά τη λήξη της Ενέργειας η λίστα με τους συμμετέχοντες θα διατηρηθεί έως την πίστωση του ποσού στο λογαριασμό εκάστου επιβάτη και στη συνέχεια θα διαγραφεί εντός 14 ημερών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου της Beat ως προς τα δικαιώματα των υποκειμένων (πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας)  που είναι διαθέσιμη εδώ: https://thebeat.co/gr/privacy-policy.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΓΙΝΕ BEAT ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γράψε το κινητό σου εδώ. Θα λάβεις ένα μήνυμα για να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις.