ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “Βασιλόμπιτα”

H εταιρεία με την επωνυμία BEAT Mobility Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 115, 11527, Αθήνα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 149759201000 και ΑΦΜ 997674750 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής η “Beat” ή η “Διοργανώτρια”) διοργανώνει προωθητική ενέργεια  με τον τίτλο “Βασιλόμπιτα” (εφεξής η “Ενέργεια”). Η ενέργεια θα φιλοξενηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://vasilobeata.gr

 

1] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς επίσης και οι οικογένειές τους (σύζυγοι και ανιόντες ή κατιόντες πρώτου βαθμού συγγένειας), δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια. 

Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται: 

  1. Ο συμμετέχων να είναι χρήστης της υπηρεσίας/εφαρμογής Beat. Αν ο συμμετέχων χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία/εφαρμογή, η Beat δικαιούται να μην αποδώσει το δώρο. Εγγραφές στην υπηρεσία Beat γίνονται μέσω των εφαρμογών Beat για κινητά τηλέφωνα στο https://dl.thebeat.co/app
  2. Να έχει ενεργό λογαριασμό εντός του 2020, δηλαδή να έχει πραγματοποιήσει έστω μία διαδρομή μέσω της εφαρμογής κατά τη διάρκεια της χρονιάς, από 1 Ιανουαρίου 2020 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 23:59. 
  3. Να έχει δώσει άδεια στην Beat για τη συμμετοχή του σε Προσφορές & Προωθητικές Ενέργειες. Ο χρήστης μπορεί να δώσει τη σχετική άδεια από τις ρυθμίσεις Ιδιωτικότητας & Ασφάλειας στην Beat εφαρμογή του. Συγκεκριμένα: Από το πλαϊνό μενού της εφαρμογής > Ο λογαριασμός μου > Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια > Νέα, προσφορές & προωθητικές ενέργειες. Για την έγκυρη συμμετοχή του, ο χρήστης θα πρέπει να έχει επιλέξει ΝΑΙ στον συγκεκριμένο διακόπτη με τον οποίο παραχωρεί τη σχετική άδεια.

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στην Eνέργεια απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. Η Beat επιφυλάσσεται του δικαιώματος οποιαδήποτε στιγμή να ελέγξει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα είτε θα έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Eνέργειας με οποιονδήποτε τρόπο είτε θα έχει ενεργήσει δόλια κατά τη συμμετοχή του στην Ενέργεια.

 

2] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Beat θα πραγματοποιήσει μια καμπάνια στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της όπου θα ενημερώνει τους χρήστες για την ενέργεια. Η Ενέργεια αφορά χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει το λιγότερο μια διαδρομή μέσα στο 2020 και έχουν ενεργοποιήσει την επιλογή των προωθητικών ενημερώσεων και επικοινωνίας μέσα από την εφαρμογή της Beat. Όλοι οι χρήστες της Beat εφαρμογής που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και 2 θα κληρωθούν από την Διοργανώτρια με σκοπό την ανάδειξη ενός νικητή. Ο νικητής θα κερδίσει προπληρωμένες διαδρομές ταξί μέσω της εφαρμογής της Beat για όλους τους μήνες του 2021, ήτοι  για 12 μήνες από 1 Ιανουαρίου  2021 έως και 1 Δεκεμβρίου 2021. Το μέγιστο κόστος ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των €300 σε αξίες διαδρομών, το οποίο και θα πιστώνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα στο λογαριασμό του νικητή, ενώ τυχόν υπολειπόμενοποσό που έμεινε αχρησιμοποίητο θα αφαιρείται από τον λογαριασμό στο τέλος κάθε μήνα. 

 

3] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η Ενέργεια θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της Ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια. 

 

4] ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ
Ως Δώρο ορίζεται η πίστωση τριακοσίων (300) ευρώ στο Beat λογαριασμό του χρήστη για κάθε μήνα του 2021, δηλαδή έως τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600) συνολικά για το σύνολο του έτους. Το ποσό αυτό αφορά προπληρωμένες διαδρομές ταξί μέσω της Beat εφαρμογής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Για την ανάδειξη του νικητή, η Beat θα προβεί σε ηλεκτρονική κλήρωση την πρώτη εργάσιμη μετά τη λήξη της Ενέργειας. Επιπλέον, θα επιλεχθούν και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές. 

Η Beat εντός της πρώτης εργάσιμης μέρας κάθε μήνα σύμφωνα με τα ως άνω, θα προβαίνει σε πίστωση του ποσού των τριακοσίων ευρώ στον λογαριασμό του νικητή στην υπηρεσία/εφαρμογή της Beat. Τυχόν υπόλοιπο στο Beat λογαριασμό του χρήστη στο τέλος κάθε μήνα θα αφαιρείται προτού γίνει η νέα πίστωση των τριακοσίων ευρώ. 

Η Ενέργεια δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές. Ο νικητής δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει σε άλλο λογαριασμό Beat το δικαίωμά του για την παραλαβή του ποσού από την Ενέργεια, ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα δώρα. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του αντίστοιχου ποσού στον Beat λογαριασμό του συμμετέχοντος/επιβάτη. 

H Beat θα επικοινωνήσει με τον νικητή στα στοιχεία που ο χρήστης έχει δηλώσει στην εφαρμογή (τηλέφωνο, email) για να τον καθοδηγήσει για την απόδοση του Δώρου. 

Αν ο συμμετέχον δεν έρθει σε επικοινωνία με την Beat εντός 72 ωρών από την στιγμή αυτή, η Beat δικαιούται να μην του αποδώσει το δώρο και να το προσφέρει σε αναπληρωτή νικητή. 

 

5] ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Όλοι οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίο βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://thebeat.co/gr/terms/vasilompita . Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να αποδεχθεί το ΔΩΡΟ. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
(β) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην Ενέργεια της Διοργανώτριας. 
(δ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή της ενέργειας μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) (ενδεικτικά στο instagram, facebook κτλ). Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει υλικό που αφορά στην Ενέργεια και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή της Ενέργειας.
στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με την Ενέργεια γεγονότος για όσο χρονικό διάστημα κριθεί σκόπιμο από τη Διοργανώτρια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από την Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, συμμετέχοντες/πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, Η/Υ, ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

 

6] ΕΥΘΥΝΗ

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με ελαττώματα που αφορούν στο Δώρo της Ενέργειας. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο. Η Διοργανώτρια φέρει την αποκλειστική ευθύνη λήψης της απαιτούμενης συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στα πλαίσια της Ενέργειας καθώς εν γένει και για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια. 

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια.  

 

7] ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. 

 

8] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ 

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην Ενέργεια συνιστά συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια για τη διενέργεια της Ενέργειας. 

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει, όπως μεταξύ άλλων τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής το “Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων”.

Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Ενέργειας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου της Beat ως προς τα δικαιώματα των υποκειμένων που είναι διαθέσιμη εδώ: https://thebeat.co/gr/privacy-policy.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΓΙΝΕ BEAT ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γράψε το κινητό σου εδώ. Θα λάβεις ένα μήνυμα για να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις.